28.02.2020.

Javna ustanova Kinematografi Dubrovnik  temeljem Pravilnika o radu i zapošljavanju  raspisuje natječaj za radno mjesto

BLAGAJNIK U OBJEKTU

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme – uz probni rok od dva (2) mjeseca

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme (40 sati tjedno)

Razina obrazovanja:  SSS općenito

Radno iskustvo: Dvije (2) godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima

Broj izvršitelja : 1

OPIS POSLOVA : 

– samostalno vodi smjenu u objektu i na blagajni u svim aktivnostima i na svim lokacijama rada:

blagajnu za prodaju usluga osnovne djelatnosti, blagajnu za sve poslove kulturno- informativnog   centra, blagajnu za prodaju svih ostalih sadržaja ustanove i poslovnih partnera s kojima ustanova ima ugovore o poslovnoj suradnji

– izrađuje i ispostavlja izvještaje o radu blagajne voditelju računovodstva i ravnatelju

– dostavlja dnevne izvještaje i odgovoran je za odgovarajuće dnevne uplate po istima

– vodi računa o ispravnosti opreme te pravovremeno otklanja kvarove ili ih prijavljuje voditelju blagajne

– održava funkcionalnost i čistoću svog radnog prostora

– obavlja sve ostale poslove po nalogu ravnatelja

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

1. Životopis

2. Preslik domovnice

3. Preslik svjedodžbe

4. Dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO)

5. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne stariji od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i dokumente navedene u javnom natječaju.

Napravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Kinematografi Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 1/II, 20000 Dubrovnik

Razmatrat će se one prijave koje stignu unutar osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem elektroničke pošte. Svaki kandidat dužan je navesti adresu elektroničke pošte u svojoj prijavi.

Nakon izvršnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će se vratiti dokumentacija priložena prijavi.

U Dubrovniku , 26. veljače 2020.