U Dubrovniku, 13. siječnja 2022.

Javna ustanova Kinematografi Dubrovnik temeljem Pravilnika o radu i zapošljavanju dana 13.01.2022. raspisuje natječaj za radno mjesto

TEHNIČAR U KABINI/KINO OPERATER

Vrsta zaposlenja: Na određeno vrijeme – do povratka djelatnika s bolovanja
Radno vrijeme: Puno radno vrijeme (40 sati tjedno)
Razina obrazovanja: SSS tehničkog usmjerenja
Radno iskustvo: Najmanje pet (5) godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
Broj izvršitelja : 1

POTREBNA POSEBNA ZNANJA:
znanje jednog stranog jezika, izrazita informatička znanja/rad na računalu, kao i u tehničkim poslovima; izražene organizacijske i komunikacijske sposobnosti

OPIS POSLOVA:
obavlja sve poslove tehničara i operatera u objektu :
-priprema i usnimava primljene sadržaje, brine o ispravnosti projekcije istih, provodi tehničku potporu svim ostalim događanjima, vodi računa o ispravnosti opreme, te pravovremeno otklanja kvarove ili ih prijavljuje voditelju tehnike
-održava funkcionalnost i čistoću svog radnog prostora
-obavlja sve ostale poslove po nalogu ravnatelja

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

1. Životopis
2. Preslik domovnice
3. Preslik svjedodžbe
4. Dokaz o ukupnom radnom iskustvu (ispis elektroničkog zapisa podataka HZMO)
5. Uvjerenje da protiv kandidata nije pokrenut kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)

Urednom prijavom smatra se ona koja sadržava sve podatke i dokumente navedene u javnom natječaju.

Napravodobne i neuredne prijave na natječaj neće se razmatrati, niti će podnositelji neurednih prijava biti pozvani na dopunu prijave.

Osobe koje podnesu nepravodobne ili neuredne prijave na natječaj ili ne ispunjavaju uvjete natječaja ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Prijave na natječaj podnose se na adresu:
Kinematografi Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 1/II, 20000 Dubrovnik

Razmatrat će se one prijave koje stignu unutar osam (8) dana od dana objave natječaja.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku putem elektroničke pošte. Svaki kandidat dužan je navesti adresu elektroničke pošte u svojoj prijavi.

Nakon izvršnosti rješenja o prijemu u službu, kandidatima koji ne budu primljeni, putem pošte će se vratiti dokumentacija priložena prijavi.

U Dubrovniku, 13. siječnja 2022.

—————————————————-

 

 
13.08.2021.

Javna ustanova Kinematografi Dubrovnik, OIB: 19518715082,  20 000 Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 1/II, objavljuje

JAVNI POZIV
za podnošenje ponuda za osnivanje prava stvarne služnosti na određeno vrijeme

Članak 1.

Predmet nadmetanja je osnivanje prava stvarne služnosti – pravo staze preko kat. čest. 191/2 K.O. Dubrovnik u površini od 36 m2, sve sukladno skici izrađenoj od strane Geo Grupe d.o.o. od 19. siječnja 2021.g.

Pravo stvarne služnosti se zasniva na određeno vrijeme na rok od jedne godine, počevši od 01. rujna 2021.g.

Početna mjesečna naknada za pravo iz ovog članka iznosi 1.000,00 kn + PDV.

PODNOŠENJE PONUDA

Članak 2.

Ponude i prilozi uz ponudu dostavljaju se u zatvorenoj omotnici.

Na prednjoj strani i poleđini omotnice potrebno je napisati„ ZA NATJEČAJ – PONUDA ZA OSNIVANJE PRAVA STVARNE SLUŽNOSTI – NE OTVARAJ “.

Članak 3.

Ponude se dostavljaju preporučenom pošiljkom ili osobnom dostavom na adresu: Javna ustanova Kinematografi Dubrovnik,  20 000 Dubrovnik, Cvijete Zuzorić 1/II.

Rok za podnošenje ponuda je 8 dana, računajući od prvog slijedećeg dana nakon objave javnog natječaja na web stranici Kinematografa Dubrovnik i u jednom dnevnom tisku.

Nepravodobne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

UVJETI NATJEČAJA

Članak 4.

U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati  sve fizičke osobe koje imaju državljanstvo Republike Hrvatske, državljanstvo država koje čine Europski gospodarski prostor, te državljani onih država s kojim Republika Hrvatska ima ugovor o reciprocitetu stjecanja nekretnina.

U postupku javnog prikupljanja ponuda mogu sudjelovati  sve  pravne osobe koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj ili državi koja čini Europski gospodarski prostor.

Podnošenjem ponude na ovaj javni natječaj smatra se da je ponuditelj izričito suglasan da Javna ustanova Kinematografi Dubrovnik može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati zaprimljene podatke u svrhu provedbe postupka javnog prikupljanja ponuda u skladu s Općom Uredbom o zaštiti podataka (GDPR)

Članak 5.

Ponuditelji  koji sudjeluju u javnom natječaju dužni su položiti jamčevinu u iznosu od 1.200,00 kn.

Jamčevina se uplaćuje, prije isteka roka za podnošenje pisanih ponuda na natječaj, na žiro račun Javne ustanove Kinematografi Dubrovnik, otvoren kod OTP banka d.d., IBAN: HR6624070001169004550, model: HR 99, opis plaćanja: jamčevina za natječaj.

Nakon odabira najpovoljnijeg ponuditelja jamčevina će se odabranom ponuditelju  uračunati u posljednji obrok mjesečne naknade, a ostalim ponuditeljima čije ponude ne budu prihvaćene uplaćena se jamčevina vraća u roku od 30 dana.

Ponuditelj koji je odustao od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.

Članak 6.

Povjerenstvo za otvaranje ponuda i izbor najpovoljnijeg ponuditelja otvara i razmatra ponude, utvrđuje ispunjavaju li ponuditelji sve uvjete iz javnog natječaja, sastavlja zapisnik o javnom otvaranju ponuda, te utvrđuju najpovoljnijeg ponuditelja, odnosno neprihvaćanju niti jedne ponude.

Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj  koji je ponudio najvišu cijenu (izraženu u ukupnom iznosu i u mjesečnom iznosu) koja mora biti ista ili veća od početne cijene i izražena u kunama, a ponude dostavljene u drugoj valuti neće se razmatrati.

U slučaju da isti ponuditelj dostavi više ponuda, valjanom će se smatrati isključivo ponuda s najvećim iznosom ponuđene cijene.

U slučaju da pristignu dvije identične valjane ponude s istim iznosom ponuđene naknade, ponuditelji će biti pozvani da u roku od tri dana po primitku obavijesti u zatvorenoj omotnici dostave nadopunu ponude kako bi se donijela odluka o najpovoljnijem ponuditelju.

SADRŽAJ PONUDE

Članak 12.

Ponuda mora kao obvezne elemente sadržavati naziv, odnosno ime i prezime, sjedište odnosno adresu ponuditelja, ponuđenu cijenu mjesečne naknade te zbirnu godišnju naknadu u nominalnom iznosu u kunama, a koju naknadu će odabrani ponuditelj mjesečno plaćati za svaki tekući mjesec, najkasnije do 10-og u istom mjesecu.

Uz ponudu se prilaže:

domaće fizičke osobe prilažu presliku važeće osobne iskaznice, a strane fizičke osobe presliku putovnice;
domaće pravne osobe prilažu izvadak iz sudskog registra, a strane pravne osobe prilažu izvatke iz domicilnog registra s ovjerenim prijevodom sudskog tumača na hrvatski jezik;
dokaz o izvršenoj uplati jamčevine u iznosu od 1.200,00 kn,
OIB, kontakt podatke (adresa, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa), te naziv banke i broj IBAN računa ponuditelja za povrat jamstva u slučaju neprihvaćanja ponude;

Svi dokumenti koji se prilažu moraju biti u izvorniku ili u ovjerenoj preslici.

Ravnatelj ustanove: Nikša Konsuo
 

Dokumentacija:

javni poziv za Kinematografe – služnost