Zapisnici sa sjednica Upravnog vijeća

zapisnik sa 1. sjednice UV 2021

zapisnik sa 2. sjednice UV 2022

zapisnik sa Konstituirajuće sjednice UV 2021

STATUT

Statut Javne ustanove u kulturi Grada Dubrovnika Kinematografi Dubrovnik

INTERNI AKTI

Zakon o audiovizualnim djelatnostima

Zakon o izmjenama i dopuni zakona o audiovizualnim djelatnostima

JAVNA NABAVA

2. izmjene i dopune PLANA NABAVE ZA 2022. godinu

PLAN NABAVE ZA 2022. godinu

IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU KINEMATOGRAFI

Obrazloženje Izmjena i dopuna financijskog plana

Plan nabave 2021

Izmjene i dopune plana nabave 2020 IV

Izmjene i dopune plana nabave 2020 III

Izmjene i dopune plana nabave 2020 II

Izmjene i dopune plana nabave za 2020.

Pregled objavljenih registara ugovora

Plan nabave za 2020. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2019.godinu

Plan nabave 2019

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

Pravilnik jednostavne nabave za 2017. godinu

Plan nabave za 2017. godinu

Izmjene i dopune plana nabave za 2017. godinu

Registar ugovora jednostavne nabave u 2017. godini

Plan nabave za 2018. godinu

FINANCIJSKI PLANOVI

Financijski plan za 2022. godinu

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA za 2022. godinu

FINANCIJSKI PLAN 2021.

Obrazloženje financijskog plana 2021.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.

Obrazloženje izmjena i dopuna financijskog plana za 2020.

FINANCIJSKI PLAN 2021. – konsolidirani

Obrazloženje financijskog plana 2021. – 2023.

Obrazloženje financijskog plana 2020-2020

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020.

Izmjene i dopune financijskog plana za 2020. (doc)

Financijski plan 2020

Obrazloženje financijskog plana 2020-2020

Financijski plan 2019

Rebalans financijskoog plana za 2019

Financijski plan za 2017.

Rebalans financijskog plana za 2017. godinu

Financijski plan za 2018. godinu

IZVJEŠĆA

Izvješće o poslovanju – Kinematografi 2021

Grad – Opći primitci – Rebalans

II IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU KINEMATOGRAFI

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Izvještaj o realizaciji financijskog plana za 2021. godinu

Realizacija financijskog plana

PR-RAS-BIL-12-2021

Izvještaj proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01.-30.06.2021.

Izvješće o poslovanju za 2020. godinu

Izvješće o izvršenju financijskog plana za 2020. godinu

Financijsko izvješća za 2020

Bilješke za 2020 godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

Izvješće proračunskih i izvanproračunskih korisnika od 01.01.-30.06.2020.

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 120001

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 55

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 25

Izvješće o realizaciji financijskog plana za 2019. – 25 – 120001

Izvješće o realizaciji financijskog plana na dan 31.12.2019.

Izvješće o poslovanju za 2019.

Financijsko izvješće za 2019.

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018.

Financijsko izvješće za 2018.

Izvještaj proračunskih kornisnika za razdoblje od 01.01. – 30.06.2018.

Izvještaj o realizaciji financijskog plana za 2017.

Bilješke uz financijske izvještaje za 2017. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu

Izvješće o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu II

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA I PONOVNU UPORABU INFORMACIJA

Pravo na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija